Anna Lewis

Gŵyl Ryng-geltaidd An Oriant - Blwyddyn Cymru, Awst 2018

Galwad agored am berfformwyr

Cymru yw’r wlad dan sylw yng ngŵyl ryng-geltaidd an Oriant 2018 a gynhelir o ddydd Gwener 3 Awst hyd ddydd Sul 12 Awst. Ceisiwn gerddorion i berfformio ym Mhafiliwn Cymru yn ystod deg diwrnod yr ŵyl. Bydd yn gyfle gwych i arddangos diwylliant, treftadaeth a chyfleoedd twristiaeth Cymru, cyrraedd cynulleidfaoedd newydd a rhwydweithio gyda cherddorion rhyngwladol. Y dyddiad cau yw dydd Gwener 2 Mawrth 2018.

Cefndir

Nod Gŵyl Ryng-geltaidd An Oriant yw hyrwyddo diwylliannau cyfoes a thraddodiadau’r rhanbarthau Celtaidd a’r Celtiaid ar wasgar. Cynhelir yr ŵyl yn flynyddol gan ddenu rhyw 700,000 o ymwelwyr dros ei deg diwrnod. Yn 2018, hon fydd gŵyl rhif 48. Daw â miloedd o gerddorion, dawnswyr, beirdd, awduron ac artistiaid gweledol at ei gilydd. Hon, erbyn hyn, yw’r ŵyl fwyaf yn Ffrainc a’r dathliad pennaf o ddiwylliannau Celtaidd yn y byd. Enillodd hefyd wobr am yr Ŵyl Drefol Orau yng Ngwobrau Gwyliau Ffrainc yn 2017.

Pob blwyddyn canolbwyntia’r ŵyl ar un genedl Geltaidd benodol gan roi lle anrhydeddus iddi. Eleni Cymru a ddethlir ynghyd â’i cherddoriaeth a’i chelfyddydau yn rhan o’r brif raglen. Codir Pafiliwn Cymru yng nghanol y ddinas. Yno y bydd rhaglen ddyddiol o gerddoriaeth a pherfformiadau, gweini bwyd a llyn o Gymru a chynnig gwybodaeth am ein treftadaeth, ein twristiaeth a’n diwylliant. Cefnogir Blwyddyn Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru a chaiff ei darparu drwy Cerdd Cymru:Music Wales mewn partneriaeth gyda Gŵyl Ryng-geltaidd an Oriant.

Dyma ragor o wybodaeth am yr ŵyl: http://www.Festival-Interceltique.bzh/

Yr alwad

Ceisiwn gerddorion sy'n cynrychioli diwylliant traddodiadol a chyfoes Cymru. Dathla’r ŵyl ein diwylliant a rhoddwn bwyslais ar gerddoriaeth sy'n adlewyrchu hyn. Dewisir perfformwyr yn ôl y meini prawf isod.

Disgwylir i bob perfformwyr berfformio ddwywaith ar eu diwrnodiau penodol yn y rhaglen ym Mhafiliwn Cymru. Caiff pob perfformiwr unigol ffi o £150 fesul diwrnod perfformio yn ogystal â per diems am bob diwrnod o fod yn yr ŵyl a thelir am deithio a llety yn An Oriant. Mae'n annhebygol y gofynnem i unrhyw berfformiwr neu grŵp fod yn yr ŵyl am bob un o’r deg diwrnod, felly mae'n hanfodol bod gennym syniad clir o’ch argaeledd a’ch hoff ddyddiadau. Gall yr artistiaid a ddewiswn werthu nwyddau a CDau yn y Pafiliwn.

Ystyrir y cyflwyniadau gan banel o broffesiynolion yn y diwydiant cerdd, gan gynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Celfyddydau Cymru, Ymgynghorwyr Cenedlaethol, trac, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus. Ein nod yw cynnig rhaglen gymysg ac amrywiol o gerddoriaeth ym Mhafiliwn Cymru ac asesa'r panel eich cyflwyniad yng nghyd-destun yr holl raglen.

Os cewch eich dewis, rhaid i'r holl berfformwyr fod yn barod i gynnal cyfweliadau â'r wasg a chael tynnu eu llun yn ôl dymuniad y prosiect. Rhaid ichi ddarparu ychydig o adborth ysgrifenedig am eich profiad yn yr ŵyl, gan gynnwys nodi cysylltiadau newydd a wnewch neu gyfleoedd a allai ddeillio o’ch perfformiadau a'ch proffil yno.

Canllawiau ar gyfer cyflwyniadau

1. Dylai’ch gwaith ddangos perthynas â diwylliant traddodiadol/gwerin a chyfoes Cymru

2. Dylech allu dangos hanes hysbys o lwyddo i greu a pherfformio cerddoriaeth nodweddiadol o safon

3. Rhaid ichi allu rhoi inni fynediad at eich traciau ar-lein e.e. gwefannau, Soundcloud, Spotify

4. Dylech nodi’r dyddiadau y byddwch ar gael rhwng 3 a 12 Awst 2018; rhaid bod gennych basbort cyfredol a bod yn gymwys i weithio yn Ffrainc

Eich cyflwyniad

Llenwch y tair adran isod:

1. Gwaith artistig

Disgrifiwch eich gwaith ac i ba raddau yr ydych yn ei ystyried yn briodol i Flwyddyn Cymru yn yr ŵyl (mwyafswm o 150 gair)

2. Hanes hysbys o lwyddo

Rhowch inni wybodaeth am eich gwaith diweddaraf.

Rhowch fanylion o berfformiadau diweddar, ym Mhrydain a/neu dramor a dolenni i unrhyw adolygiadau gan y wasg.

3. Hyrwyddo

Rhowch ddolenni i’ch gwefan a’ch llwyfannau ar y cyfryngau cymdeithasol (Trydar, Gweplyfr ac ati)

Darparwch inni Becyn Electronig i'r Wasg os oes un gennych neu ddolenni i ddelweddau ac unrhyw fideo byw o’ch gwaith.

4. Argaeledd

Nodwch nifer y perfformwyr a'r dyddiadau sydd ar gael ar gyfer perfformiadau rhwng dydd Gwener 3 Awst a dydd Sul 12 Awst 2018.

E-bostiwch eich cyflwyniad: lorient18@celf.cymru cyfeirnod An Oriant 2018 erbyn 5pm ddydd Gwener, 2 Mawrth. Cydnabyddwn dderbyn eich cais.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees