Anna Lewis

WOMEX 2018 - Cyfle i Gyflwynwyr

CYFLE I GYFLWYNWYR

Ydych chi'n dathlu amrywiaeth? Ydych chi'n cynllunio rhaglenni sy'n cysylltu'r gymuned fyd-eang rydym yn byw ynddi â'ch cymunedau lleol, neu a yw'n fwriad gennych wneud hyn?

Rydym yn cynnig cyfle i gyflwynwyr o Gymru (mewn lleoliadau a gwyliau, hyrwyddwyr, rhaglenwyr cerddoriaeth ar gyfer y cynllun 'Noson Allan', ac mewn canolfannau celfyddydau cymunedol) i ddod i WOMEX '18 yn Las Palmas, Gran Canaria ym mis Hydref eleni.

WOMEX yw marchnad broffesiynol, ryngwladol bwysicaf y byd cerdd. Mae'r ffair ryngwladol hon yn dod â gweithwyr proffesiynol o rychwant eang o arddulliau cerddorol ynghyd, nad oes mo'i debyg yn y byd gwyliau arddangos rhyngwladol; mae'n amrywio o'r gerddoriaeth fwyaf traddodiadol i'r gerddoriaeth gudd leol fyd-eang newydd, sy'n cynnwys diwylliannau gwerin, gwreiddiau, lleol ac alltud, a synau trefol ac electronig o bedwar ban byd, yn ogystal â chyfosodiadau cerddorol o'r rhain. Rhoddir croeso penodol i gerddoriaeth Jazz a chlasurol. Mae WOMEX hefyd yn cynnwys cyngherddau, cynadleddau, uwchgynhadledd DJ a ffilmiau dogfen.

Saith llwyfan, dros 700 o gwmnïau arddangos, 80 o siaradwyr, ffilmiau, cyngerdd agoriadol a seremoni wobrwyo dros bum diwrnod llawn o rwydweithio - a nosweithiau braidd yn fyr.

Bydd Cerdd Cymru: Music Walesyn arwain stondin Cymru yn WOMEX '18 unwaith eto, gyda chymorth gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Pam nawr?

Mae ein cymunedau yn mynd trwy gyfnod o newid heb ei debyg o'r blaen. Rydym am gefnogi newid cadarnhaol a dathlu gwahaniaeth lle bynnag y gwelir – o ran hil, rhyw, rhywioldeb, oedran, iaith ac anabledd. Rydym am ddod â'r byd i'n cymunedau, a chyflwyno ein cymunedau i'r byd.

Pwy ydych chi?

Byddwch yn gyflwynydd (mewn lleoliad neu ŵyl, hyrwyddwr, rhaglennydd cerddoriaeth ar gyfer y cynllun 'Noson Allan', neu mewn canolfannau celfyddydau cymunedol) yng Nghymru, sy'n frwdfrydig dros amrywiaeth yn y byd ac yn ei dathlu, a bydd gennych y gallu i gyflwyno artistiaid rhyngwladol a'u cysylltu â'ch cymunedau lleol yng Nghymru.

Fel cynrychiolydd, byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu eich gwaith rhaglennu a'ch rhwydwaith gyda'r farchnad gerddorol fwyaf yn y byd.

Rydym yn gobeithio cefnogi'r rhai hynny sydd wedi ymrwymo i amrywiaeth a dod o hyd i ffyrdd o gysylltu cymunedau yng Nghymru â'r byd a chysylltu cymunedau'r byd â Chymru trwy gyfrwng cerddoriaeth, a'r rhai a all gefnogi diwylliant Cymru yn rhyngwladol a bod yn weithgar wrth gefnogi ein gweledigaeth o ran amrywiaeth drwy ymweld â WOMEX gyda'n cymorth.

Rydym yn disgwyl i chi fanteisio ar y cyfle hwn a chydweithio gyda Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru i gyflawni'r amcanion a amlinellir uchod.

Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i'r rhai hynny nad ydynt wedi bod i WOMEX o'r blaen a/neu y rhai hynny sy'n awyddus i ganolbwyntio'n benodol ar ymgysylltu â'r gymuned a gweithio gyda chynulleidfaoedd dan anfantais.

Y cais

 • Enw, sefydliad, cyfeiriad, proffiliau ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Bywgraffiad cryno o 100 gair
 • Dau ffotograff o ansawdd uchel
 • Manylion cyswllt y rhai o'ch sefydliad a fyddai'n dod i WOMEX ar eich rhan
 • Atebwch y cwestiynau isod
  • Beth y mae'r cyfle hwn yn ei olygu i chi, eich gweledigaeth a'ch rhaglen?
  • Sut ydych chi'n rhagweld y byddwch yn defnyddio'r cyfle hwn i gysylltu â'r rhwydwaith cerddoriaeth fyd-eang, a phwy fydden nhw (h.y. artistiaid, asiantiaid o'r DU, asiantiaid rhyngwladol, rhaglenwyr gwyliau ac ati).
  • Pan fyddwch yn dychwelyd, rhowch enghraifft o sut y byddwch yn rhaglennu gwaith rhyngwladol (artistiaid) a sut fyddech chi'n cyflawni hyn? (Hynny yw, pa gynlluniau fyddai'n berthnasol i hyn, megis cynllun 'Noson Allan' Cyngor Celfyddydau Cymru).

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ar ddydd Llun 13 Awst. Os ydych yn llwyddiannus, mae'n rhaid i chi gadarnhau eich bod yn awyddus i gymryd rhan cyn diwedd y dydd ar ddydd Iau 16 Awst.

Anfonwch eich cais wedi’i gwblhau at info@wai.org.uk â ‘WOMEX 18 CYFLWYNWR’ yn y llinell pwnc.

Y cynnig

Yr hyn y byddwn yn ei drefnu a thalu amdano (gwerth tua 900 Ewro):

 • Llety a rennir â chynrychiolwyr eraill o Gymru (24 – 28 Hydref);
 • Cerdyn cynrychiolwyr.

Yr hyn rydym yn disgwyl i chi ei drefnu a thalu amdano:

 • Teithio i Las Palmas, Gran Canaria ac oddi yno (mae tocyn dychwelyd ar awyren tua £300);
 • Costau beunyddiol;
 • Unrhyw gostau ychwanegol sy'n gysylltiedig â'r daith.

Mae cyfraniad Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cyfateb i 70% o gyfanswm cost y daith.

Bydd sesiwn friffio cyn yr ymweliad, a byddwch yn cael cymorth a chyngor cyn ac yn ystod yr ymweliad gan Cerdd Cymru: Music Wales a Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Bydd uchafswm o dri lle.

Mae'n rhaid i chi fod ar gael i gymryd rhan yn ystod cyfnod WOMEX ar ei hyd (24 Hydref i 28 Hydref 2018).

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees