ALAW - WOMEX 17 - Eric van Nieuwland

WOMEX 2019: Bwrsariaethau i gyflwynwyr, hyrwyddwyr ac artistiaid

2019 yw Blwyddyn Ieithoedd Brodorol UNESCO. Rydym yn cefnogi Llywodraeth Cymru i godi proffil y Gymraeg ac ieithoedd brodorol rhyngwladol drwy rannu profiadau ac ymuno ag UNESCO i amddiffyn yr ieithoedd prin hyn rhag diflannu, ac i ddathlu'r ieithoedd amrywiol yng Nghymru.

Ydych chi'n dathlu amrywiaeth ac iaith? Ydych chi'n bwriadu cynnwys artistiaid sy'n defnyddio ieithoedd brodol fel elfen graidd o'u perfformiadau mewn rhaglenni? Ydych chi'n artist sy'n perfformio, neu'n archwilio cyfleoedd creadigol i gydweithio mewn iaith frodorol? A fydd eich gwaith yn helpu i gysylltu pobl o bedwar ban byd â chynulleidfaoedd ac artistiaid Cymru?

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan artistiaid a chyflwynwyr yng Nghymru (gwyliau, hyrwyddwyr, cynhyrchwyr a lleoliadau) sy'n dymuno mynychu WOMEX 19, Tampere, y Ffindir rhwng 23 a 27 Hydref.

WOMEX yw'r farchnad ryngwladol bwysicaf ar gyfer cerddoriaeth y byd. Mae'r arddangosfa a ffair ryngwladol heb ei hail hon yn dod â gweithwyr proffesiynol o amrywiaeth eang o arddulliau cerddorol ynghyd, gan gynnwys cerddoriaeth werin draddodiadol a cherddoriaeth ‘roots’, diwylliannau lleol ac ar wasgar, synau trefol ac electronig, yn ogystal â Jazz a cherddoriaeth glasurol o bob rhan o'r byd. Mae WOMEX hefyd yn cynnwys cyngherddau, cynadleddau, uwchgynhadledd DJ a ffilmiau dogfen.

Mae'r ŵyl arddangos yn cynnwys saith llwyfan, dros 700 o gwmnïau arddangos, 80 o siaradwyr, ffilmiau, cyngerdd agoriadol a seremoni wobrwyo dros bum diwrnod llawn o rwydweithio a nosweithiau braidd yn fyr.

Bydd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn trefnu stondin Cymru yn WOMEX 19, o dan faner Cerdd Cymru: Music Wales.

Rydym yn cynnig pump bwrsariaeth i gyflwynwyr ac artistiaid yng Nghymru, y rhai hynny sy'n rhaglennu neu'n dymuno rhaglennu cerddoriaeth y byd, neu sy'n perfformio a/neu'n cydweithio mewn ieithoedd brodorol. Rydym eisiau cefnogi gwaith sy'n ceisio dathlu amrywiaeth y byd, lle bynnag y bo – mewn hil, rhywedd, rhywioldeb, oedran, iaith ac anabledd.

Pwy ddylai wneud cais?

Byddwch yn gyflwynwr, yn hyrwyddwr neu'n artist yng Nghymru, gyda phrofiad blaenorol yng Nghymru, proffil rhyngwladol a'r gallu i gyflwyno artistiaid rhyngwladol, cydweithio ag eraill ynghylch iaith frodorol, neu greu gwaith mewn ieithoedd brodorol gyda'r nod o'u cysylltu â chynulleidfaoedd yng Nghymru.

Byddwch chi, y cynrychiolydd, yn cael cyfle i ddatblygu eich gwaith rhaglennu neu'ch gwaith artistig a rhwydweithio gyda'r farchnad gerddoriaeth fwyaf yn y byd.

Rydym yn gobeithio cefnogi'r rhai hynny sy'n ymrwymo i gefnogi ieithoedd brodorol, dod o hyd i ffyrdd o gysylltu Cymru â'r byd a ffyrdd o gysylltu'r byd â Chymru. Dylech allu cynrychioli diwylliant Cymru'n rhyngwladol a mynd ati i gefnogi ein gweledigaeth am amrywiaeth drwy ymweliad â chymorth i WOMEX.

Bydd y fwrsariaeth yn cyfrannu £800 tuag at gostau eich ymweliad:

  • Teithio rhyngwladol a throsglwyddiadau
  • Llety
  • Cerdyn cynrychiolwr
  • Costau beunyddiol

Bydd sesiwn friffio cyn yr ymweliad, a byddwch yn cael cymorth a chyngor cyn ac yn ystod yr ymweliad gan Cerdd Cymru: Music Wales a Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Bydd angen i chi gefnogi'r gwaith o adnoddu stondin Cymru drwy weithio ar y stondin ar adegau penodol yn ystod y gynhadledd.

Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn gyfrifol am archebu eich bathodyn cynrychiolydd ac am drefnu eich teithio, llety a throsglwyddiadau eich hun.

Bydd uchafswm o bum lle.

Mae'n rhaid i chi fod ar gael i gymryd rhan drwy gydol cyfnod WOMEX (23 Hydref i 27 Hydref 2019).

Y cais:

Bydd angen i ni asesu effaith bosibl ymweliad â chymorth i WOMEX ar eich penderfyniadau rhaglennu yn y dyfodol, eich parodrwydd i gynrychioli Cymru ac i ddatblygu eich gyrfa rhyngwladol. Rydym eisiau gwybod (mewn 750 o eiriau neu lai):

· Beth hoffech ei gael o’r ymweliad a pham fod diddordeb gennych mewn mynychu WOMEX 2019?

· Pam mae hwn yn gyfle amserol i chi?

· Sut byddech yn gweithredu fel llysgennad ar gyfer cerddoriaeth ac iaith frodorol y tu mewn a thu allan i Gymru?

· Pa brosiectau neu rwydweithiau rhyngwladol ydych wedi ymwneud â nhw hyd yn hyn, yn ogystal ag unrhyw ddiddordeb rhyngwladol cyfredol yn eich gwaith?

· Pa ffeiriau masnach neu ddigwyddiadau rhyngwladol ydych chi wedi'u mynychu o'r blaen?

Yn ogystal, atebwch y cwestiynau canlynol os ydych yn gyflwynwr/hyrwyddwr (ddim wedi'i gynnwys yn y cyfrif geiriau):

· Beth oedd % yr artistiaid a raglennwyd rhwng 2018-2019 o:

a) Gymru

b) y DU

c) Arall (darparwch ddadansoddiad)

· Beth yw % yr artistiaid rydych yn gobeithio eu rhaglennu rhwng 2019-2020 o:

d) Gymru

e) y DU

f) Arall (darparwch ddadansoddiad)

· Pa % o artistiaid a raglennwyd rhwng 2018-2019 oedd o gefndiroedd duon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig?

· Pa % o artistiaid ydych chi'n gobeithio eu rhaglennu rhwng 2019-2020 o gefndiroedd duon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig?

· Pa % o artistiaid a raglennwyd rhwng 2018-2019 oedd yn ystyried eu hunain yn anabl?

· Sut ydych chi'n mesur amrywiaeth eich artistiaid a raglennir ar hyn o bryd a sut ydych yn bwriadu gwneud hyn yn y dyfodol?

Pryd galla i wneud cais?

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Gorffennaf 2019. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu erbyn 31 Gorffennaf 2019.

Sut galla i wneud cais?

Anfonwch eich mynegiad o ddiddordeb i ni, ynghyd â CV.

Os gallwch, cyflwynwch ddau neu dri llun cyhoeddusrwydd hefyd wedi'u fformatio ar 300 dpi neu'n uwch.

Dylai eich cais ymateb i'r cwestiynau uchod.

Anfonwch eich cais, gan nodi 'YMWELIAD WOMEX 2019' arno, at:

Info@wai.org.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â:

Judith Musker Turner: Judith.muskerturner@wai.org.uk neu Becci Scotcher: becci@lifemedicine.co.uk

I gael rhagor o wybodaeth am WOMEX: https://www.womex.com

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees