Hijinx

Cyhoeddi Rhaglen O Berfformiadau Rhyngwladol ar Gyfer Gŵyl Undod Hijinx 2017

Cyhoeddi Rhaglen O Berfformiadau Rhyngwladol ar Gyfer Gŵyl Undod Hijinx 2017

Gyda 50 diwrnod i fynd, mae Hijinx yn rhestru’r perfformwyr anabl fydd yn cymryd rhan yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni, 28 Mehefin - 2 Gorffennaf 2017.

Cyhoeddi rhaglen o berfformiadau rhyngwladol ar gyfer Gŵyl Undod Hijinx 2017
To Belong - Bart Grietens

Bydd perfformiadau syrcas, theatr, dawns a cherddoriaeth ysblennydd yn llenwi Castell Caernarfon, Doc Fictoria, Sgwâr y Dref a Chanolfan Gelfyddydau Galeri ar gyfer Gŵyl Undod Hijinx eleni, sy'n dathlu’r goreuon o bedwar ban byd ym myd y celfyddydau cynhwysol a’r celfyddydau i bobl ag anabledd. Heddiw, cyhoeddwyd uchafbwyntiau’r rhaglen gan Hijinx, y cwmni sy’n creu theatr gynhwysol a threfnwyr yr Ŵyl:

UCHAFBWYNTIAU’R ŴYL
Mae uchafbwyntiau rhaglen 2017 yn cynnwys penwythnos o berfformiadau rhad am ddim yn, ac o amgylch Galeri (Sadwrn 1 Gorffennaf) ac ar Y Maes (Sul 2 Gorffennaf) yng nghanol tref Caernarfon. Bydd rhannau o'r dref yn cael eu trawsnewid yn fannau perfformio trawiadol, gyda lleoliadau mwy sbonc i fyny ar Y Promenâd ac yn siop lyfrau Palas Print.

Prif atyniad y penwythnos fydd artistiaid mentrus syrcas Cirque Inextremiste o Ffrainc gyda’u sioe gydbwyso syfrdanol ar Y Promenâd. Mewn mannau eraill yn y dref, yn ymuno â nhw bydd chwmni theatr Blaumeier-Atelier o’r Almaen, Danza Mobile, cwmni dawns o Seville a sioeau theatr sbonc cwmni Hijinx ei hun - 'The Pods', i enwi ond rhai perfformwyr. Bydd Cwmni Theatr Taking Flight, arloeswyr theatr hygyrch i blant, yn dod â naws forwrol i ddrama Shakespeare ‘The Tempest’ gaiff ei pherfformio o gwmpas Doc Fictoria.

Mae'r Ŵyl hefyd yn cynnig rhaglen o berfformiadau tocyn yn Galeri o 28 Mehefin - 1 Gorffennaf, fydd yn cynnwys: anffawd gerddorol dystopaidd, cynhyrchiad gan Hijinx a Theatr Clwyd; theatr gorfforol amrwd ac afreolus gan Theater Stap, cwmni o Wlad Belg; a dwy ddawns fflamenco drawiadol gan gwmni Danza Mobile o Seville.

CYDWEITHREDIAD RHWNG HIJINX A FRANTIC ASSEMBLY
Uchafbwynt y digwyddiad pum niwrnod fydd y sioe theatr gorfforol, Harder, Better, Faster, Stronger, gaiff ei chynhyrchu gan Hijinx ar y cyd â Frantic Assembly (perfformiadau ar 30 Mehefin a 1 Gorffennaf yn Galeri). Frantic Assembly yw Cyfarwyddwyr Symud enwog y sioe The Curious Incident of the Dog in the Night-Time ddaeth yn ysgubol o lwyddiannus ar Broadway a'r West End. Mae’r perfformiad sy’n 20 munud o hyd yn rhoi llwyfan i gast o 20 o actorion anabl a rhai nad ydynt yn anabl, a dyma fydd penllanw cyfnod o hyfforddiant preswyl pythefnos o hyd dan diwtoriaeth Frantic Assembly.

MANYLION AM ŴYL UNDOD HIJINX
Mae pob un o'r cwmnïau fydd yn perfformio yng Ngŵyl Undod Hijinx yn cynnwys artistiaid sydd ag anableddau corfforol neu anableddau dysgu. Crëwyd yr Ŵyl gan Hijinx, y cwmni theatr Cymreig, er mwyn rhoi llwyfan proffil uchel i’r gwaith trawiadol sy’n cael ei wneud gan artistiaid anabl a phobl nad ydynt yn anabl wrth iddyn nhw weithio gyda'i gilydd fel cydraddolion.

Trwy raglen ansawdd uchel o gelfyddydau perfformio, mae'r Ŵyl yn hybu delweddau cadarnhaol o anabledd a chynhwysiant cymdeithasol ymhlith cynulleidfaoedd. Ers ei chreu yng Nghaerdydd yn 2008, mae’r Ŵyl wedi tyfu i ddenu dros 20,000 o ymwelwyr y tro, a hynny o bob cwr o Gymru, y DU ac Ewrop.

Bydd 15 o actorion ag anableddau dysgu o bob rhan o Ogledd Cymru, sy'n cael eu hyfforddi gan Hijinx yn ei academi ym Mhrestatyn, yn ganolbwynt i nifer o berfformiadau’r Ŵyl. Bydd cyd-actorion o Academi Hijinx o Dde a Gorllewin Cymru yn ymuno â nhw i ddathlu cynhwysiant – digwyddiad a gynhelir eleni yng Nghaernarfon, a hynny am y tro cyntaf.

Dyma ddywedodd Ben Pettitt-Wade, Cyfarwyddwr Artistig Hijinx: "Rydym wrth ein bodd ein bod yn mynd â’r Ŵyl i Gaernarfon Haf eleni. Mae’r ymateb hynod gadarnhaol gafwyd i’r Ŵyl gan y cyhoedd, grwpiau cymunedol lleol ac ysgolion yng Nghaerdydd dros y naw mlynedd diwethaf wedi bod yn ysbrydoliaeth ac yn gatalydd ar gyfer ei symud i’r Gogledd. Allwn ni ddim aros i gyflwyno gwaith perfformwyr anabl cwbl ragorol i gynulleidfaoedd yng Ngogledd Cymru, ac yn anad dim, er mwyn ysgogi meddwl a thrafodaeth am allu a photensial pobl sy'n byw gydag anabledd. "

LLEOLIAD PARTNER
Galeri, sef y ganolfan berfformio a'r celfyddydau gweledol yng nghanol Doc Fictoria, yw lleoliad partner swyddogol yr Ŵyl.

Dywedodd, Mari Emlyn, Cyfarwyddwr Artistig Galeri: "Mae Galeri wrth ei fodd yn croesawu Gŵyl Unity, un o wyliau cynhwysol mwyaf Ewrop a’r unig un o’i fath yng Nghymru i Gaernarfon! Dyma gyfle gwych i hyrwyddo delweddau positif o anableddau gan annog cynhwysedd o fewn y celfyddydau gan ddod â gwaith rhyngwladol arloesol celfyddydol i Galeri ac i strydoedd y dref!"

DIWRNOD I YSGOLION
Bydd y Diwrnod i Ysgolion - digwyddiad hynod boblogaidd - yn dychwelyd i Ŵyl Undod Hijinx eleni ar ddydd Gwener, 30 Mehefin. Caiff 500 o ddisgyblion o Gyfnodau Allweddol 2 a 3 y cyfle i fwynhau diwrnod llawn dop o theatr a dawns gynhwysol oddi mewn i furiau Castell Caernarfon. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod â grŵp ysgol, cysylltwch â Hijinx ar 02920 300 331 am fwy o wybodaeth.

ARIANWYR
Diolch i arian gan Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cadw, Cyngor Tref Caernarfon a Gwyn a Mary Owen, mae Gŵyl Undod yn gallu adleoli i Ogledd Cymru, a hynny am y tro cyntaf. Mae'r lleoliad newydd hwn yn cynnig cyfleoedd i ddod ag ethos cynhwysol Hijinx i gynulleidfaoedd newydd, cymunedau ysgol a chydweithwyr artistig yng Ngogledd Orllewin a Gogledd Cymru ac yng Ngogledd Lloegr.

Manylion Pellach
I gael diweddariadau yn y dyfodol ar raglen Gŵyl Undod Hijinx 2017, ewch i’n gwefan digwyddiadau yn www.hijinxunity.org.uk , dilynwch @HijinxTheatre ar Twitter neu ar www.facebook.com/hijinxtheatre.

16/05/2017

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees