James Richards and Steve Reinke, What weakens the flesh is the flesh itself (installation view), digital video with sound, 2017. Copyright: James Richards and Steve Reinke; courtesy Wales in Venice. Photo Jamie Woodley

Cymru Yn Fenis: James Richards

Cymru Yn Fenis: James Richards

Mae arddangosfa James Richards Music for the gift yn gorff newydd o waith sy'n cynnwys gosodiad sain, a gweithiau fideo a delweddau llonydd, i gynrychioli Cymru yn Fenis Wales in Venice fel digwyddiad cyfochrog â'r 57fed Arddangosfa Gelf Ryngwladol – La Biennale di Venezia.

Cymru yn Fenis Wales in Venice: James Richards
James Richards, Music for the gift, 2017,
llun o'r cynhyrchiad. Delwedd o'r archif drwy garedigrwydd Amgueddfa Schwules*

Mae'r arddangosfa wedi cael ei chomisiynu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac wedi'i churadu gan Ganolfan y Chapter yng Nghaerdydd. Bydd yr arddangosfa yn cael ei chyflwyno am y pedwerydd tro yn Santa Maria Ausiliatrice, sef eglwys a hen leiandy oddi ar Via Garibaldi, sydd wedi'i lleoli hanner ffordd rhwng prif safleoedd y Biennale, sef Giardini ac Arsenale. Cynhelir yr arddangosfa rhwng 13 Mai a 26 Tachwedd 2017 (rhagolwg 10, 11 a 12 Mai), ac mae'r mynediad am ddim. Bydd digwyddiad rhagolwg ar gyfer y wasg, gyda'r artist a'r curadur, yn cael ei gynnal ar 9 Mai o 3.30pm.

Mae James Richards, a gafodd ei eni yng Nghaerdydd, yn ymddiddori ym mhosibilrwydd y preifat ymysg yr anhrefn dyddiol cyhoeddus. Fel rhan o'i waith, mae'n defnyddio stôr o ddeunyddiau sy'n tyfu o hyd gan gynnwys darnau o waith sinema, gweithiau gan artistiaid eraill, deunydd ffilm o gamerâu coll, lluniau niwlog teledu ganol-nos, traciau sain o ffilmiau a ffrwyth gwaith ei ymchwil mewn archifau. Mae ffyrdd o gynhyrchu ac arddangos delweddau yn ganolog i fethodoleg James, ac mae'n dadansoddi'r ddelwedd fel pwnc ac fel gwrthrych, yn datblygu ffyrdd lle mae darnau o'r presennol yn cysylltu â darnau o'r gorffennol, y cuddiedig gyda'r gweladwy, a'r synhwyrol gyda'r corfforol. Drwy ddefnyddio rhinweddau diwylliannol yn ogystal â rhinweddau sy'n ennyn dwyster greddfol yn ei ddeunydd, mae gwaith James yn defnyddio cydadwaith trawiadol o sain, delweddau symudol a delweddau llonydd sy'n creu ardaloedd myfyriol sy'n rhagorol ddwys.

Mae cyflwyniad James i arddangosfa Cymru yn Fenis Wales in Venice wedi'i ysbrydoli gan Santa Maria Ausiliatrice a thaith barhaus yr artist i archwilio pŵer emosiynol deunydd priodedig. Mae'n cynnwys ‘Music for the gift’, sef gosodiad sain electroacwstig chwe sianel newydd. Mae'r gwaith yn archwilio gallu sain i lenwi mannau acwstig artiffisial ac yna i greu digwyddiadau sonig a melodig yn y mannau hynny. Mae'r gwaith yn dilyn y gwyliwr wrth adeiladu ac yna chwalu'r gosodiadau dychmygol hyn. Wedi'u gwau drwy'r darn mae'r motiffau lleisiol a cherddorol sy'n adleisio dro ar ôl tro sydd wedi cael eu datblygu ar y cyd â Kirsten Evans a Samuel Williams sy'n fyfyrwyr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Yna, mae'r gwaith wedi cael ei 'diwnio i'r ystafell' ac wrth i James ymateb i hap acwstig a nodweddion cysylltiol yr adeilad, mae'n llwyddo i greu collage sain barddol. Wrth symud ar draws ystod eang o genres a ieithoedd cerddorol, mae'r artist yn defnyddio recordiadau maes, effeithiau sain a'i lais ei hun, ochr yn ochr â deunydd sydd wedi'i gynhyrchu a'i recordio'n electronig. Mae'r darn terfynol yn brofiad sinematig ac amlsynnwyr – trefniant o giwiau emosiynol byrlymus i annog ymateb goddrychol.

Mae ‘What Weakens The Flesh Is The Flesh Itself’ (2017) yn fideo a wnaed gyda Steve Reinke, sef artist ac awdur y mae James wedi bod yn cydweithio ag ef ers 2009. Man cychwyn y gwaith oedd cyfres o ffotograffau a gwaith collage y daethpwyd o hyd iddynt ymysg archif breifat Albrecht Becker – dylunydd cynyrchiadau, ffotograffydd ac actor a gafodd ei garcharu gan y Natsïaid am fod yn hoyw – roedd yn cael ei ddal yn Amgueddfa Schwules*, Berlin. Yng nghanol y portreadau o ffrindiau, delweddau yn ymwneud â'i waith, a ffotograffau o'r cyfnod pan roedd yn gwasanaethu yn yr Ail Ryfel Byd, mae casgliad o hunan-bortreadau sy'n datgelu ymrwymiad obsesiynol i addasu ei gorff personol a'i ddelw ei hun: drwy ddyblygu, pedryblu, ail-adrodd ac ail weithio. Mae'r artistiaid wedi defnyddio cannoedd o'r hunan-bortreadau hyn ac wedi'u cyfuno â deunydd ffilm meddygol, ffilmiau addysgiadol a thestun i greu darn sy'n parhau â thaith Becker wrth ymchwilio i ystyr adeiladu corff o waith yn seiliedig ar y corff, ac i'r corff fod yn waith celf ei hun.

Mae ‘Rushes Minotaur’ (2017) yn osodiad o brintiau chwistrell inc sy'n seiliedig ar ddwy ddelwedd drawiadol: delwedd agos o groen yn briwsioni o lyfr meddygol, a façade siop sydd wedi'i gysgodi gan darpolin. Mae'r ddwy ddelwedd wedi cael eu cyfuno a'u hail-sganio, ac mae'r ciwiau gweledol a'r cyfuniadau syml hyn o ddelweddau sydd wedi'u llungopïo yn cael eu rhwygo a'u hail-osod drwy broses sganio sy'n ymestyn ac yn eu pentyrru er mwyn creu cyfuniadau gwahanol; mae'r cynnwys i'w weld yn mynd ar goll, yn cael ei wrthdorri a'i ailgalibradu; mae'r ddelwedd ei hun yn fregus – ac ar fin cael ei cholli neu ei dinistrio neu ei hail-briodoli yn rhywle arall.

Yn bresennol drwy gydol yr arddangosfa mae cyllideb twyllodrus ar ffurf testun ehangol gan yr awdur Chris McCormack. Mae'r naratif yn symud rhwng y personol a'r gwyddonol, ac yn myfyrio ar lais y dyn yn torri. Mae'r pwnc wedi bod yn destun sgwrs rhwng y ddau am nifer o flynyddoedd, ac fe gafodd ei gomisiynu ar ôl i James dreulio amser yn Santa Maria Ausiliatrice, lle dechreuodd geiriau Chris McCormack fagu ystyr arbennig iddo. Gan symud yn ddi-dor rhwng y person cyntaf a'r trydydd person, mae'r testun yn cwrdd ag arddangosfa James ar osgo, fel ei ddelweddau sy'n pegynnu rhwng dogfennaeth gwbl rydd a thiriogaeth fewnol fwy niwrotig.

Dywedodd Hannah Firth, Cyfarwyddwr y Celfyddydau Gweledol, Chapter, a churadur Cymru yn Fenis Wales on Venice 2017: 'James Richards yw un o artistiaid mwyaf gwreiddiol a chyffrous ei genhedlaeth ac rydym wrth ein bodd i gael gweithio gydag ef ar y comisiwn uchelgeisiol hwn yn Fenis.'

Dywedodd Phil George, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru: 'Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wrth ein bodd i gael cyflwyno James Richards yn Biennale Fenis yn 2017. Mae James yn artist cyffrous ac arwyddocaol o Gymru a chlywir sôn amdano ar hyd Ewrop a thu hwnt. Am hynny, ef yw'r dewis perffaith i gynrychioli'n gwlad mewn Biennale rhyngwladol mor fawreddog.'

NODIADAU I OLYGYDDION

YNGLŶN Â'R ARTIST

Mae James Richards (g. Caerdydd, 1983) yn byw ac yn gweithio ym Merlin. Astudiodd yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd cyn mynd ymlaen i gwblhau gradd mewn Celfyddyd Gain yng Ngholeg Celf a Dylunio Chelsea yn Llundain. Mae ei arddangosfeydd unigol diweddar yn cynnwys Abyss Film, Kestner Gesellschaft, Hanover; Requests and Antisongs, Sefydliad y Celfyddydau Cyfoes yn Llundain; Crumb Mahogany, Bergen Kunsthall a Radio at Night, Arddangosfa Celfyddydau Cyfoes Bordeaux (2016 i gyd); James Richards, Kunstverein Munchen (2015) a Not Blacking Out Just Turning The Lights Off, Chisenhale Llundain (2011). Roedd James yn un o breswylwyr DAAD Berliner Künstlerprogramm, enillodd Wobr Sefydliad Paul Hamlyn (2015), Gwobr Jarman am Ffilm a Fideo (2012) ac roedd ar restr fer Gwobr Turner yn 2014. Cafodd James ei ddewis ar gyfer arddangosfa Whitney Biennial 2017.

Cynrychiolir James gan Rodeo Gallery and Cabinet, Llundain, a Galerie Isabella Bortolozzi ym Merlin, yr Almaen.

CYMRU YN FENIS WALES IN VENICE

Cymru yn Fenis Wales in Venice yn cyflwyno James Richards

Santa Maria Ausiliatrice,Fondamenta San Gioachin, 30122 Venezia

13 Mai – 26 Tachwedd 2017

Mynediad am ddim


Gwefan: fenis.celf.cymru

Facebook: WalesInVenice

Twitter: @WalesInVenice

Instagram: @WalesInVenice

Mae arddangosfa James Richards: Music for the gift wedi'i churadu gan Hannah Firth ac yn cael ei rheoli gan Chapter, Caerdydd.

Comisiynwyd Cymru yn Fenis Wales in Venice gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru drwy gymorth a chydweithrediad â Llywodraeth Cymru a'r British Council. Caiff prosiectau eu dewis drwy alwad am gynigion. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi comisiynu artistiaid i arddangos yn nigwyddiad Cymru yn Fenis Wales in Venice fel Digwyddiad Cyfochrog yn Biennale Fenis ers 2003, fel ffordd o ddathlu artistiaid newydd a sefydledig o Gymru. Mae'r artistiaid blaenorol yn cynnwys Helen Sear, Bedwyr Williams, Richard Deacon, Heather ac Ivan Morison a Cerith Wyn Evans.

CHAPTER

Canolfan Celfyddydau Chapter yng Nghaerdydd yw un o ganolfannau celfyddydau mwyaf Ewrop sy'n cynnwys sinemâu, theatrau, mannau arddangos, stiwdios artistiaid a chaffi bar. Mae Oriel Chapter yn lleoliad cynhyrchu sy'n rhoi pwyslais ar gomisiynu a chyflwyno gwaith newydd, datblygu preswyliadau, teithio a chydweithio i artistiaid, cyhoeddi, a chreu fforymau ar gyfer myfyrio beirniadol.


Gwefan: www.chapter.org

Twitter: @chaptergallery

Instagram: @chaptergallery

Facebook: @chaptergallery

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyfrifol am ariannu a datblygu'r celfyddydau yng Nghymru. Ein prif noddwr yw Llywodraeth Cymru. Rydyn ni hefyd yn dosbarthu arian gan y Loteri Genedlaethol ac yn codi arian ychwanegol lle y gallwn o amrywiaeth o ffynonellau yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat. Ein gweledigaeth yw creu Cymru greadigol lle mae'r celfyddydau wrth wraidd bywyd y genedl.

Gwefan:celf.cymru


Twitter: @celf_cymru

Facebook: facebook.com/celfyddydau

Y RHAGLEN DDYSGU A DIGWYDDIADAU

Mae presenoldeb Cymru yn Fenis Wales in Venice yn adlewyrchu yn ôl ar Gymru drwy fentrau fel y rhaglen Goruchwylio Arbennig sy'n cynnig cyfleoedd am ddatblygiad proffesiynol i artistiaid a churaduron. Datblygwyd cyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan yn 2017 fel cynllun peilot gydag Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae sgyrsiau a digwyddiadau sy'n rhoi cyd-destun ehangach i waith James, ynghyd â'r Rhaglen Hyfforddi Goruchwylio Arbennig wedi cael eu datblygu mewn partneriaeth â'r sefydliad sy'n cael ei redeg gan artistiaid, g39 (g39.org), a byddant yn cael eu cynnal ledled Cymru drwy gydol 2017 a 2018.

09 Mai 2017

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees