Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Bwrsariaethau IETM

Bwrsariaethau IETM

Beth yw Bwrsariaethau IETM Celfyddydau Rhyngwladol Cymru?

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cynnig cymorth ar gyfer sefydliadau celfyddydol, cwmnïau cynhyrchu ac ymarferwyr unigol a leolir yng Nghymru sy'n gweithio yng nghyd-destun y celfyddydau perfformio i fynychu Is-gyfarfod IETM yn Llandudno (13 – 16 Medi 2018) ac un cyfarfod IETM arall yn 2018 neu 2019.

Mae IETM – Rhwydwaith Rhyngwladol ar gyfer y Celfyddydau Perfformio Cyfoes – yn rhwydwaith sy'n cynnwys dros 500 o sefydliadau celfyddydau perfformio ac aelodau unigol sy'n gweithio o fewn y celfyddydau cyfoes ledled y byd: theatr, dawns, syrcas, celfyddydau byw rhyngddisgyblaethol a'r cyfryngau newydd.

https://www.ietm.org

https://www.ietm.org/en/satellite-llandudno-2018


Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag IETM â Karine Decorne er mwyn cynnal is-gyfarfod yn Llandudno, Gogledd Cymru, rhwng 13 a 16 Medi 2018. Y teitl yw Maes Gweledigaeth: Lleisiau eraill, llefydd gwledig, straeon byd-eang, a bydd y cyfarfod yn gofyn cwestiynau ynglŷn â beth sy'n digwydd y tu hwnt i'r metropolis; beth mae bod yn artist yn ei olygu mewn cyd-destun gwledig; pa fodelau ymarfer sydd ar gael, yn gweithio gyda diwylliant sydd eisoes yn bodoli, gan gysylltu cymunedau ac ail-archwilio traddodiadau?

Bydd cyfarfod llawn IETM nesaf yn cael ei gynnal yn Munich rhwng 1 a 4 Tachwedd 2018. Bydd dau gyfarfod llawn yn 2019, Cyhoeddir y manylion maes o law.


Byddwn yn dyfarnu uchafswm o bump o fwrsariaethau.

Pwy ddylai wneud cais?

Mae Bwrsariaeth IETM Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi'i thargedu at sefydliadau celfyddydol, cwmnïau cynhyrchu ac ymarferwyr unigol sy'n gweithio yng nghyd-destun y celfyddydau perfformio. Ni fyddwch yn aelod presennol o IETM ond bydd gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r rhwydwaith.

Bydd y fwrsariaeth yn cwmpasu:

Hyd at 75% o’r costau cofrestru, teithio a llety ar gyfer IETM Llandudno ac un cyfarfod llawn IETM arall.

Byddwch yn gyfrifol am archebu lle a gwneud trefniadau i gymryd rhan yn y cyfarfodydd, gan gynnwys teithio a llety.

Ni fyddwn yn gallu cynnig mwy nag un fwrsariaeth i sefydliad sengl, oni bai fod amcanion unigol clir ac ar wahân.

Byddwn yn dewis ceisiadau yn seiliedig ar yr ymatebion i'r canlynol:

•Pam y byddai cymryd rhan yn y rhwydwaith rhyngwladol yn bwysig i chi neu eich cwmni yn y dyfodol?

•Sut mae eich profiad ac ymarfer cyfredol yn ymwneud â themâu is-gyfarfod IETM yn Llandudno?

•Pa fudd y byddech yn ei gael wrth gymryd rhan yn ail gyfarfod IETM?

•Cadarnhad nad ydych yn aelod o IETM ar hyn o bryd ond eich bod wedi ymrwymo i ymaelodi yn y dyfodol.


Pryd galla i wneud cais?

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 24 Awst am 5pm.

Sut galla i wneud cais?

Atebwch y cwestiynau uchod mewn dim mwy nag 800 o eiriau, ynghyd â CV.

Dylid marcio ceisiadau fel Bwrsariaeth IETM a'u hanfon trwy e-bost at info@wai.org.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â thîm Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ar 029 2044 1320 neu info@wai.org.uk

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees