Dan Rees - Nomas Foundation - Road Back To Relevance 2016

Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel yn mynd yn rhyngwladol

Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel yn mynd yn rhyngwladol

Ugain mlynedd ers ei sefydlu, mae ysgoloriaeth fawreddog Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel wedi helpu nifer o artistiaid ifanc i gyrraedd llwyfan proffesiynol ac, mewn sawl achos, wedi arwain at yrfa ryngwladol. Mae'r Ysgoloriaeth nid yn unig yn cynnig gwobr ariannol o £4,000 i hyrwyddo astudiaethau academaidd perfformwyr talentog, ond mae'r bri o fod yn gysylltiedig â bas-bariton mwyaf blaenllaw'r byd hefyd o gryn fantais.

Eleni, i nodi 20 mlynedd ers sefydlu’r ysgoloriaeth, mewn partneriaeth â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru a chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae'r Urdd yn cyhoeddi elfen ryngwladol newydd. Ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi 2020, bydd enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2019 yn perfformio yn un o'r dathliadau byd-eang ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi 2020.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, asiantaeth ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru, yn cefnogi uchelgeisiau rhyngwladol Llywodraeth Cymru i feithrin cysylltiadau diwylliannol a busnes. Eleni, perfformiodd artistiaid a chwmnïau diwylliannol ar lwyfannau pwysig yn Tsieina, Iwerddon, Ffrainc, yr Emiradau Arabaidd Unedig ac Unol Daleithiau America. Bydd enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2019 yn perfformio yn un o ddigwyddiadau 2020, a fydd yn cael ei gyhoeddi yn yr hydref.

Bob blwyddyn, dewisir ymgeiswyr yr ysgoloriaeth gan banel o feirniaid annibynnol yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Gall hyd at wyth o bobl ifanc gystadlu am yr ysgoloriaeth, a ddarlledir ar S4C.

Panel Beirniad Ysgoloriaeth Bryn Terfel yw Jeremy Huw Williams, Ffion Dafis, Einir Wyn Jones, Cerian Mai Phillips a Glain Dafydd. Dros y 20 mlynedd yr Ysgoloriaeth mae’r Urdd wedi buddsoddi £60,000 yn meithrin ieuenctid Cymru.

Wrth gyhoeddi'r bartneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019, dywedodd Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, Sian Lewis:

"Yr Urdd yw'r mudiad ieuenctid mwyaf yng Nghymru ac eleni, drwy bartneriaethau a chydweithio, ry’n ni wedi ehangu ein gorwelion i gynnwys cyfleoedd y tu hwnt i Gymru. Prif nod y mudiad yw ceisio cael y cyfleoedd a'r profiadau gorau i'n haelodau, gan roi hyder ac uchelgais iddyn nhw. Drwy ddarparu profiadau cyffrous a deinamig o wledydd, cymunedau a diwylliannau eraill, ry’n ni’n cyfoethogi gwybodaeth a dysg ein haelodau.

"Rwy'n falch iawn o'r cydweithio gyda Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru i greu elfen ychwanegol wych i Ysgoloriaeth Bryn Terfel. Mae eisoes yn Ysgoloriaeth uchel ei pharch, a bydd hyn yn ei dyrchafu hyd yn oed ymhellach."

Dywedodd Eluned Haf, Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru:

"Wrth ddathlu 20 mlynedd ers sefydlu’r ysgoloriaeth bwysig hon eleni, rydw i wrth fy modd y byddwn yn cynnig cyfle i artist newydd o Gymru fynd ymlaen i gael gyrfa ryngwladol. Mae’r angen i ddatblygu cysylltiadau diwylliannol yn bwysicach nag erioed, ac mae gan artistiaid ifanc a sefydledig talentog yng Nghymru rôl hanfodol yn hynny o beth. Mae Bryn Terfel yn enw mor fawr ledled y byd. Mewn llefydd fel Shanghai ac Efrog Newydd, bydd y cysylltiad o fantais er mwyn i’r enillydd dorri trwodd mewn marchnad ryngwladol newydd."

Bydd y wobr yn cael ei dyfarnu mewn digwyddiad ar nos Wener, 11 Hydref, 2019 yn Neuadd Goffa, Y Barri a ddarlledir ar S4C.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Mari Williams mari@urdd.org / 07976 330361

Mali Thomas mali@urdd.org / 07976 330360

ywasg@urdd.org

Yn ôl i'r rhestr o newyddion

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees