Rydym ni'n gweithio'n galed i helpu pobl drwy argyfwng coronafeirws. Gallwch ddod o hyd i'n holl ddiweddariadau newyddion sy'n gysylltiedig â coronafirws ar waelod y dudalen. Mae'r cyfyngiadu yn gysylltiedig â Cofid-19 wedi golygu bod staff Cyngor Celfyddydau Cymru yn gweithio o adref ar hyn o bryd, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Fel yn achos nifer fawr o sefydliadau eraill, mae llawer o'n staff â chyfrifoldebau gofalu ac addysgu o adref. Os gwelwch yn dda, byddwch yn amyneddgar â ni os nad ydym ar gael yn syth i ddelio â'ch ymholiad.  Rydym yn parhau yn gwbwl ymrwymedig i gynnal gwasanaeth o safon uchel er gwaetha'r heriau sy'n deillio o Cofid, a byddwn yn ymateb i unrhyw ymholiadau cyn gynted â phosib..

Gwyliwch neu gwrandewch ar ein diweddariad diweddaraf gan Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru - sy'n sôn am Gronfa Adferiad Diwylliannol Cymru, canllawiau Llywodraeth Cymru i ailddechrau gweithgarwch, ein Hadolygiad Buddsoddi ac arian y Loteri Genedlaethol.

Yr ymateb brys

Yn Ebrill 2020, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, gwnaethom ailddyrannu arian o'n cyllidebau i greu cronfa ymateb brys o £7 miliwn. Enw'r gronfa hon oedd Cronfa Gwytnwch y CelfyddydauFe wnaethom hefyd newid y gofynion ariannu ar gyfer unigolion a sefydliadau sy’n cael ein harian ar hyn o bryd, i leddfu'r pwysau sydd arnynt.

Cronfa Cydnerthedd Diwylliannol

Ym mis Gorffennaf 2020 fe wnaeth Llywodraeth Cymru gyhoeddi Cronfa Cydnerthedd Diwylliannol gwerth £53 miliwn. Y Cyngor a’r Llywodraeth fydd yn ei weinyddu ar y cyd. O'r £53 miliwn, bydd y Cyngor yn cael £25.5 miliwn o arian refeniw a £2 miliwn o arian cyfalaf.

Ym mis Mawrth 2021, fe wnaeth Llywodraeth Cymru gyhoeddi bod Cronfa Adferiad Ddiwylliannol wedi'i hymestyn, gyda £30m i gefnogi sector diwylliant amrywiol Cymru drwy'r pandemig sy’n parhau.

Bydd yr arian dan reolaeth y Cyngor ar gyfer sefydliadau celfyddydol a gafodd eu heffeithio gan y coronafeirws ac sy'n ceisio goroesi hyd 2021 a’r tu hwnt pan fydd modd cynnal eu gwaith eto ar gyfer y cyhoedd.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn rheoli arian ar gyfer:

 • theatrau, canolfannau celfyddydol a neuaddau cyngerdd
 • orielau
 • sefydliadau sy'n cynhyrchu ac yn teithio gweithgaredd celfyddydol
 • sefydliadau sy'n darparu gweithgaredd celfyddydau cyfranogol

Mae Llywodraeth Cymru yn rheoli arian ar gyfer:

 • lleoliadau cerddoriaeth ar lawr gwlad
 • safleoedd treftadaeth
 • amgueddfeydd lleol, llyfrgelloedd a gwasanaethau archif
 • digwyddiadau a gwyliau
 • sinemâu annibynnol
 • gweithwyr proffesiynol creadigol ar eu liwt eu hunain

Mae Cronfa Adferiad Ddiwylliannol 1 wedi cau ond bydd Cronfa Adferiad Ddiwylliannol 2 yn agor ar 6 Ebrill 2021. I nodi’r llwybr priodol, ac er mwyn gwneud cais am gyllid defnyddiwch Gwiriwr Cymhwysedd Grant Llywodraeth Cymru.

Dim ond ceisiadau gan sefydliadau (nid unigolion) y byddwn yn eu prosesu.

 • Bydd y Broses Ymgeisio yn agor ar y 6ed o Ebrill ac yn cau am 5pm ar yr 20fed o Ebrill.
 • Os ydych chi'n gymwys i wneud cais am grant i Gyngor Celfyddydau Cymru, ond nid oes gennych gyfrif ar-lein gyda ni, cofrestrwch am un cyn gynted â phosibl- nid oes angen i chi aros tan i’r Gronfa agor. I gofrestru am gyfrif ewch i https://porth.celf.cymru/
 • Dylid nodi y gall gymryd hyd at 5 diwrnod i i gofrestru. Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau hwyr o ganlyniad i aros i gofrestru am gyfrif ar y porth grantiau. Os cewch chi unrhyw drafferthion gyda chofrestru, e-bostiwch grantiau@celf.cymru i ofyn am gymorth.

Rydym yn brysur yn diweddaru ac yn ysgrifennu canllawiau, a byddwn yn eu cyhoeddi i'n gwefan cyn gynted ag y gallwn.

Oes gennych chi gwestiwn am gymorth ariannol yn ystod coronafeirws? Anfonwch neges atom grantiau@celf.cymru

 

Yr amserlen hyd yn hyn

Dydd Mawrth 14 Ebrill 2020
Lansiwyd y rownd gyntaf o geisiadau i gronfa newydd sy'n cynnig cymorth i unigolion sy'n wynebu anawsterau ariannol a chyni – ein cronfa ymateb brys i unigolion.

Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020
Agorwyd cynllun arall – cronfa ymsefydlogi i sefydliadau.

Dydd Gwener 29 Mai 2020
Agorwyd cronfa ymsefydlogi i unigolion.

Dydd Iau 30 Gorffennaf 2020
Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Cronfa Cydnerthedd Diwylliannol gwerth £53 miliwn. Mae'r manylion yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd.

Dydd Llun 17 Awst 2020
Cyngor Celfyddydau Cymru yn agor ei Gronfa Adferiad Diwylliannol Cymru ar gyfer ceisiadau. 

Dydd Llun 22 Mawrth 2021
Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Cronfa Cydnerthedd Diwylliannol gwerth £30 miliwn. 

Dydd Mawrth 6 Ebrill 2021
Cyngor Celfyddydau Cymru yn agor ei Gronfa Adferiad Diwylliannol Cymru 2 ar gyfer ceisiadau. 

Wedi derbyn cyllid cymorth coronafirws eisoes gennym ni?

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal gwerthusiad o gynnwys a phroses Cronfa Gwytnwch y Celfyddydau, er mwyn llywio ein cefnogaeth wrth symud ymlaen. Cymerwch ran yn ein harolwg fel y gallwn ddefnyddio'ch adborth i sicrhau ein bod yn darparu'r math cywir o wybodaeth, arweiniad a chefnogaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Ffynonellau eraill o arian

Mae Llywodraeth Cymru a Phrydain yn cynnig cymorth i'r rhai sydd â'r angen mwyaf. Darllenwch fwy am yr arian sydd ar gael yma.