Rydym ni’n sefyll yn gadarn gydag artistiaid a sefydliadau celfyddydol Cymru. Ein blaenoriaeth yw cefnogi’n ymarferol y rhai sy'n ceisio rheoli canlyniadau ariannol y sefyllfa.

Yfory (17 Mawrth) byddwn ni’n cyhoeddi gwybodaeth i artistiaid, gweithwyr llawrydd a sefydliadau diwylliannol sy’n cael arian cyhoeddus.

Hefyd o fory (Mawrth 17), ac yn dilyn y cyfarwyddyd diweddaraf oddi wrth y Llywodraeth ar sut i ymateb i fygythiad Covid-19, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi penderfynu dilyn y cyngor ac annog pob aelod o staff a all wneud hynny i weithio o adref o fory ymlaen. Byddwn yn gwneud popeth posib i leihau effaith hyn ar y sector ac i ddarparu gwasanaeth cystal ag y bo modd i’n cydweithwyr ym maes y celfyddydau yng Nghymru.

Byddwn ni’n cyhoeddi gwybodaeth wrth i'r sefyllfa ddatblygu ar ein gwefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Yn y cyfamser, dyma’n cyngor.

O ystyried yr holl senarios posibl a natur gyfnewidiol y sefyllfa, dylech chi edrych ar y gwahanol ffynonellau o gyngor swyddogol sy’n briodol i’ch sefyllfa arbennig chi.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ac asiantaethau iechyd cyhoeddus eraill Prydain i fonitro'r sefyllfa'n fyd-eang. Dyma ei gyngor diweddaraf: https://phw.nhs.wales

Mae mwy a mwy o anogaeth i beidio â theithio’n rhyngwladol. Ewch i GOV.UK neu https://www.fitfortravel.nhs.uk am y cyngor diweddaraf am deithio dramor.

Gwybodaeth am ddigwyddiadau, perfformiadau a lleoliadau

Dylech chi ddilyn cyngor y Llywodraeth am goronafeirws.

Ar hyn o bryd nid oes penderfyniad swyddogol wedi dod i gau neu ohirio digwyddiadau. Ond yn y dyddiau nesaf rydym ni’n rhagweld un. Felly heblaw bod sefyllfa benodol yn digwydd yn eich sefydliad cyn hynny, bydd yn rhaid i chi asesu a yw'n iawn i barhau i weithio fel arfer.

Ond os ydych chi neu aelod o'ch staff yn teimlo'n sâl, dylech chi neu dylai’r aelod aros gartref, hunanynysu a mynd i: https://111.nhs.uk/service/covid-19 neu ffonio 111 am gyngor.

Fel blaenoriaeth dylech chi adolygu eich cynlluniau wrth gefn a pharhad busnes. Dylech chi ystyried y canlynol wrth arwain a chefnogi eich staff. Dylech chi annog y staff i aros gartref os ydyn nhw'n dangos unrhyw symptomau o Covid-19, gan sicrhau:

  • bod y staff yn gallu gweithio gartref yn hawdd
  • bod gennych ddigon o staff/actorion/staff tu ôl i’r llwyfan i barhau os yw un yn sâl neu fod rhywun arall yn ei deulu’n sâl

Mae'n amlwg bod pryder am oblygiadau canslo neu ohirio perfformiad, arddangosfa neu ddigwyddiad. Mae’r sefyllfa’n un gyfnewidiol ac nid yw’n glir beth sy’n digwydd gydag yswiriant yn achos canslo. Dylech chi ymgynghori â'ch cwmni yswiriant.

Dylech chi gofio:

  • Cynyrchiadau – gallai yswiriant canslo dalu am golledion sy’n deillio o "glefydau trosglwyddadwy" - er y gallai fod gwaharddiadau penodol yn y polisi ac y gallai amseriad cymryd y polisi allan hefyd effeithio ar hyn. (Annhebyg y bydd polisïau diweddar yn talu am goronafeirws.) Gallai swm yr yswiriant hefyd fod yn gyfyngedig a dim ond digon i dalu am ganslo neu gau yn y tymor byr
  • Lleoliadau – gallai'r polisi arferol torri ar draws busnes gynnwys cymal ymestyn sy'n talu am glefydau trosglwyddadwy neu heintus, ond fel arfer dim ond os yw'r clefyd ar y safle. Fel arfer ni fyddai’n talu am gau gorfodol gan y Llywodraeth, hyd yn oed os yw y tu hwnt i reolaeth y lleoliad
  • Cyflogwyr - dan yswiriant atebolrwydd, mae gan gwmnïau ddyletswydd gofal i staff ac ymwelwyr. Felly, mae'n bwysig ichi ddosbarthu cyngor diweddaraf y Llywodraeth a glynu wrtho i osgoi hawliadau posibl o ran esgeulustra

Ar hyn o bryd, mae'r polisi am gyfnewid tocynnau neu roi ad-daliadau ar ddisgresiwn sefydliadau unigol. Mae hyn oherwydd cyngor cyfredol y Llywodraeth nad oes sail resymegol glir ar hyn o bryd i ganslo digwyddiadau. Os bydd y cyngor yn newid, mae’n bosibl y bydd yn rhaid i'ch polisi tocynnau newid hefyd.

Rydym ni’n casglu gwybodaeth o bob rhan o'r sector inni ddeall yn well beth sydd ei angen yn y tymor byr a'r hir dymor. Gallwch chi hefyd rannu gwybodaeth â ni am yr hyn sy'n digwydd drwy e-bostio: coronavirus@celf.cymru Rydym ni eisoes yn cael nifer o ymholiadau a byddwn ni’n ymateb cyn gynted ag y gallwn ond bydd yn cymryd rhywfaint o amser inni ymateb i bob un.

Yn olaf, ein neges allweddol yw ichi ofalu am eich iechyd eich hun ac iechyd eich teuluoedd a'ch anwyliaid. Mae'r sefyllfa’n creu pryder difrifol ond rydym ni’n benderfynol o wneud popeth yn ein gallu i ddiogelu gwytnwch celfyddydau Cymru.