Mae’r Cydlynydd Rhyngwladol yn cefnogi gweithgareddau, prosiectau a gwasanaethau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Mae hyn yn cynnwys datblygu gwasanaethau gwybodaeth rhyngwladol, cydlynu cyfathrebu, gohebiaeth ac apwyntiadau. Mae hefyd yn cynnwys cynllunio, trefnu a gweinyddu cyfarfodydd mewnol ac allanol, digwyddiadau a chynadleddau a chymryd rhan mewn cyflwyno gwaith cyswllt rheng flaen gyda sectorau yng Nghymru ac mewn cyd-destunau rhyngwladol.

Prif ffocws y rôl benodol hon yw darparu gwasanaeth gweinyddol a chymorth o ansawdd uchel i Wybodfan Celf y DU. Bydd yn gweithio wrth ochr Swyddog Gwybodfan Celf y DU, partneriaid Gwybodfan Celf y DU a’r tîm Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Menter beilot i gynorthwyo sector y celfyddydau a gwybodaeth am faterion ymarferol o ran symudedd yw Gwybodfan Celf y DU. Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, asiantaeth rhyngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru, sydd yn arwain cyfnod cyntaf y prosiect mewn partneriaeth a Creative Scotland, Cyngor Celfyddydau Lloegr, a Chyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon.

Bydd gan deilydd y swydd sgiliau TG a gweinyddu tra datblygedig, sgiliau cyfathrebu da a phrofiad o gefnogi trefnu digwyddiadau ac ymdrin â phobl mewn digwyddiadau, cynadleddau a chyd-destunau grŵp eraill ar lefel sefydliadol.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn. Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i https://arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd

Dyddiad cau:                         12:00pm canol dydd ar Ddydd Llun 22 Chwefror 2021

Cyfweliadau (trwy fideo):    Dydd Llun 8 Mawrth 2021

Dylid anfon ffurflenni cais at AD@celf.cymru

Noder, ni fydd CV yn cael eu derbyn.

Rhan amser, 22.2 awr yr wythnos

Cyfnod penodol, am 12 mis

Gradd B: Cyflog pro rata o £14,051 - £15,715 yn ddibynnol ar brofiad (yn hafal i £23,419 - 26,192 llawn amser)

Lleoliad: Caerdydd

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio ac chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg. Ond, mae unigolion Du, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig, anabl, a thrawsryweddol wedi’u tangynrychioli yng ngweithlu’r Cyngor Celfyddydau ac o’r herwydd byddem yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o’r grwpiau hyn sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Bydd mentora neu hyfforddiant yn cael ei ddarparu i berson penodedig o grwp heb gynrychiolaeth ddigonol yn ystod y cyfnod sefydlu, os bydd angen.