Y penwythnos hwn - 6ed - 7fed Mawrth 2021 - mae Dingle ac Aberteifi yn uno i ddathlu cysylltiad diwylliannol y chwaer-ranbarthau Celtaidd

Mae Other Voices, gŵyl gerddoriaeth deledu eiconig Iwerddon yn falch iawn o ddychwelyd i Gymru ym mis Mawrth i anrhydeddu’r cysylltiad hirsefydlog rhwng Iwerddon a’i chymydog agosaf.

Gyda llu o ddoniau cerddorol eithriadol ar eu ffordd i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i berfformio, disgwylir i Lleisiau Eraill Aberteifi fod yn ddathliad gogoneddus o hunaniaeth Geltaidd a rennir gan Iwerddon a Chymru.
 

Ani Glass | Aoife Ní Bhriain | BERWYN | Juice Menace | Catrin Finch | The Gentle Good | Sinead O’Brien 

Cefnogir ail flwyddyn Lleisiau Eraill Aberteifi - rhan o Gŵyl 2021 - gan Lywodraethau Cymru ac Iwerddon a'r partner darlledu S4C. Ei nod yw dwysáu, a chryfhau perthynas hirsefydlog y ddwy wlad gydag ymgysylltiad cadarnhaol yng ngoleuni ansicrwydd byd-eang, trwy benwythnos o berfformiadau cerddorol wedi'u cyflwyno’n gelfydd.

 “Bydd Lleisiau Eraill Aberteifi 2021 yn goresgyn heriau COVID ac yn cyflwyno dathliad gwych o gerddoriaeth a diwylliant Iwerddon a Chymru ar y 6ed a’r 7fed o Fawrth. Rwy’n croesawu’r rhaglen ysblennydd a baratowyd ar gyfer y digwyddiad hwn a fydd yn galluogi perfformiadau penigamp i gael eu mwynhau  ar draws y byd.”

Catherine Martin, TD, Y Gweinidog Cyfryngau, Twristiaeth, Celfyddydau, Diwylliant, Chwaraeon, a'r Gaeltacht

 

 “Mae’n bleser gennyf groesawu’r cydweithrediad parhaus rhwng Other Voices yng Nghymru ac Iwerddon a’i fynegiant cerddorol yn Gŵyl 2021. Mae hyn yn adlewyrchu’r cysylltiad cryf a bywiog rhwng ein gwledydd a’n diwylliannau”.

  Simon Coveney, TD, Y Gweinidog Materion Tramor

 “Fel ein cymydog agosaf yn Ewrop ac un o'n partneriaid diwylliannol ac economaidd pwysicaf, mae ein cysylltiadau ag Iwerddon yn amhrisiadwy. Roedd Lleisiau Eraill yn ychwanegiad i’w groesawu’n fawr i galendr gwyliau Cymru yn 2019 ac rwy’n falch iawn bod Gŵyl 2021 yn dod â gorau’r gwyliau gwych hyn i gynulleidfa eang. Trwy gydol y pandemig hwn mae'r diwydiannau creadigol wedi bod yn rhannu, dathlu a dod â phobl ynghyd. Rwy'n sicr y bydd y digwyddiad hwn yn helpu i ddod â Chymru ac Iwerddon hyd yn oed yn agosach.”

Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford

Bydd Lleisiau Eraill Aberteifi, a gynhelir ar 6 - 7 Mawrth, yn bont ddiwylliannol rhwng Dydd Gŵyl Dewi a Dydd Gŵyl Sant Padrig, wedi'i hymgorffori gan berfformiad ar y cyd gan ddau gerddor Celtaidd arloesol. Bydd y feiolinydd Gwyddelig medrus Aoife Ní Bhriain yn ymuno â’r delynores Gymreig Catrin Finch am gydweithrediad unigryw gyda’r nod o gynrychioli agosatrwydd diwylliannol, hanes hirsefydlog a chysylltiad parhaus y ddau le, y ddau wedi trwytho mewn iaith, cerddoriaeth a chelf.

"Mae bob amser yn bleser mawr darganfod cerddoriaeth newydd a rhannu cerddoriaeth a gwreiddiau gyda'n gilydd. Mae llawer o bethau sy’n debyg yng ngherddoriaeth Iwerddon a Chymru, a dros y blynyddoedd mae'r gerddoriaeth wedi teithio gyda'r bobl gan greu cysylltiadau diwylliannol rhwng y ddwy wlad, yr oeddem mor gyffrous i’w darganfod wrth baratoi ar gyfer y cydweithrediad hwn. Mae’r ddwy ohonom wedi astudio cerddoriaeth glasurol tra’n cynnal cysylltiad cryf â'n gwreiddiau, a gallwn gynnal math o sgwrs ddwyieithog trwy ein dealltwriaeth gerddorol a'n gwerthfawrogiad o draddodiadau, ieithoedd a diwylliannau ein gilydd."

Aoife Ní Bhriain a Catrin Finch

Bydd Aoife a Catrin hefyd yn perfformio setiau unigol fel rhan o Lleisiau Eraill Aberteifi sy'n cofleidio deialog ac amrywiaeth Iwerddon a Chymru, gyda’r digwyddiad yn anelu at gynrychioli’r awydd o'r ddwy ochr i feithrin y cysylltiadau diwylliannol dwfn hyn.

Mae'r cyfoeth ac amrywiaeth o berfformwyr hefyd yn cynnwys yr artist pop electronig Ani Glass, y seren addawol o Gaerdydd, Juice Menace, y bardd ôl-pync Sinead O'Brien, yr aml-offerynnwr The Gentle Good a’r rapiwr, cynhyrchydd a chyfansoddwr caneuon o Drinidad, BERWYN.

Yn dilyn ymlaen o’r gyfres hynod lwyddiannus ‘Courage’, bydd Other Voices unwaith eto yn dileu pellter, y tro hwn rhwng cartrefi ledled y byd a rhes flaen yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd gyda phenwythnos ysbrydoledig o berfformiadau i gyd yn rhad ac am ddim i’w mwynhau ar-lein.

Gyda Huw Stephens a Kizzy Crawford yn cyflwyno, mae Lleisiau Eraill Aberteifi yn ffrwd gydweithredol a gyflwynir i chi gan South Winds Blows, Mwldan a Triongl. Mae Lleisiau Eraill Aberteifi yn rhan o 'Gŵyl 2021', gŵyl ddigidol ddeuddydd a lwyfannir gan bedair o wyliau mwyaf poblogaidd Cymru, ac fe'i cyflwynir mewn partneriaeth gan Focus Wales, Little Wander, Triongl, South Wind Blows, Mwldan, Canolfan Mileniwm Cymru a BBC Cymru Wales.

Gall ffans cerddoriaeth Wyddelig a rhyngwladol ffrydio perfformiadau’r penwythnos yn rhad ac am ddim ar lwyfannau YouTube, Twitter a Facebook Other Voices tra gall ffans cerddoriaeth yn y DU wylio ar

BBC.co.uk/gwyl2021.

Bydd y digwyddiad hefyd yn cael ei ddarlledu ar S4C ar 8fed Ebrill am 9pm ac RTÉ yn nes ymlaen eleni. Bydd yr amserlen lawn ar gyfer penwythnos Gŵyl 2021 ar gael ar lwyfan y BBC o ddydd Mawrth 2il Mawrth.

Mwy o fanylion ar gael yma

 _______

 

 Am Lleisiau Eraill  

Bellach yn ei 20fed flwyddyn, mae Other Voices yn ddathliad gogoneddus o gerddoriaeth a’i holl amrywiaeth. O’i dechreuad fel casgliad cerddorol clyd mewn eglwys fach yn Dingle, mae gŵyl eiconig Iwerddon wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau byd-eang yn Austin, Llundain, Belffast, Berlin, Derry, Efrog Newydd gyda 35 miliwn o bobl eraill yn cael blas o’r ŵyl ar-lein. Cafodd eu cyfres ddigidol ‘Courage’ ei gwylio dros 9.6 miliwn o weithiau yn 2020, gan ddod â cherddoriaeth fyw yn ôl mewn modd diogel i fywydau pobl gyda pherfformiadau gan Lisa Hannigan, Fontaines D.C a mwy. Yn 2019 ymunodd Aberteifi, tref fechan yng Ngorllewin Cymru â'u teulu, gan gadarnhau'r cysylltiadau rhwng dwy gymuned Geltaidd sy'n byw, gweithio a chwarae ar arfordiroedd gwyllt gorllewinol eu priod wledydd. Mae Lleisiau Eraill Aberteifi yn cyflwyno rhaglen syfrdanol o gerddoriaeth fyw a deialog gymhellol o amgylch croestoriad celf, diwylliant, technoleg a masnach.

 

 

Dyfyniad gan Philip King, South Wind Blows, Iwerddon:

“Mae'n hyfryd o beth i bob un ohonom yn Other Voices i ddychwelyd i Gymru i ddwysau a chryfhau ein perthynas â’r Mwldan a gweithio mewn partneriaeth â thair o'r gwyliau mwyaf arwyddocaol yng Nghymru i greu a churadu cynnwys ysbrydoledig, siriol, dyrchafol a difyr ac i drawsyrru'r cynnwys hwnnw o ddinas gerddorol Caerdydd i'r byd. Mae Gŵyl 2021 yn ymwneud â chydweithio, cyd-chwarae a chyd-ganu gyda'n cymdogion agosaf ac wrth wneud hynny helpu i leddfu'r pryderon a'r tensiynau rydym i gyd wedi'u profi dros y flwyddyn ddiwethaf "

 

 

Dyfyniad gan Dilwyn Davies, Mwldan Aberteifi, Cymru:

“Mae Lleisiau Eraill a’r Mwldan yn hynod gyffrous ac yn edrych ymlaen at benwythnos anhygoel o gerddoriaeth a chomedi o Gymru, wedi’i greu a’i rannu gan ein partneriaid gwych yn yr ŵyl. Yn ystod cyfnod o fod ar wahân, pellter a chyfnodau clo, mae'n bwysicach fyth ein bod ni - artistiaid, cynulleidfaoedd a chriw - yn ymuno i rannu a dathlu cyfoeth ein diwylliannau amrywiol.”

 

Llwyfannir Lleisiau Eraill Aberteifi gyda chefnogaeth a buddsoddiad Llywodraeth Cymru, yr Adran Twristiaeth, Diwylliant, y Celfyddydau, y Gaeltacht, Chwaraeon a'r Cyfryngau ac S4C, ac fe'i cynhyrchir gan South Wind Blows mewn partneriaeth â’r Mwldan a Triongl.

 

Mae'r holl ymarferion, ffilmio a recordio wedi digwydd, neu byddant yn digwydd, o fewn canllawiau Coronafeirws lleol. Mae'r holl gynnwys a wnaed yng Nghymru wedi'i greu yn llwyr mewn ymgynghoriad â Llywodraeth Cymru.

 

DIWEDD/

 

Mae asedau hyrwyddo Lleisiau Aberteifi eraill a ffotograffau artistiaid i'r wasg ar gael yma:http://bit.ly/3rCxLZr 

Mae mwy o wybodaeth am yr artistiaid ar gael trwy'r dolenni isod:

Ani Glass | Aoife Ní Bhriain | BERWYN | Juice Menace |

Catrin Finch | The Gentle Good | Sinead O’Brien   

 

Cysylltwch ag Alannah McGhee at digital@southwindblows.ie / +353 86 075 3874 am fanylion pellach.

 

Uchafbwyntiau Other Voices:

Other Voices Courage: https://www.youtube.com/watch?v=rpWuhpoBHfE

Lleisiau Eraill Cardigan 2019: https://youtu.be/kQnf2DrtLKA

Denise Chaila: https://youtu.be/JKBsucw0wLk

Lisa Hannigan: https://youtu.be/UwaBoX97PbQ

Amy Winehouse: https://www.youtube.com/watch?v=a1xFsoRYrds

Hozier: https://www.youtube.com/watch?v=0_oGM2o2y0Y

www.othervoices.ie

@othervoiceslive

 

Theatr Mwldan

Mae Theatr Mwldan yn Ganolfan y Celfyddydau a sinema annibynnol wedi'i lleoli yn Aberteifi. Mae'r ganolfan ar agor 363 diwrnod y flwyddyn gan gynnig rhaglen fyw aml-gelfyddyd ac yn dangos tua 3000 o ffilmiau a darllediadau byw yn flynyddol. Yn lleoliad cynhyrchu o bwys, mae’r Mwldan yn gyfrifol am gydweithrediadau fel Catrin Finch a Seckou Keita, ac mae hefyd yn cynhyrchu Digwyddiadau Haf Castell Aberteifi mewn partneriaeth â Chastell Aberteifi. Yn 2017, cychwynnodd y Mwldan y label recordio bendigedig mewn partneriaeth â chynyrchiadau cerddoriaeth ARC, gan weithredu model 360 gradd o reoli artistiaid, cynrychioli, cynhyrchu, rhyddhau, cysylltiadau cyhoeddus a marchnata. Yn elusen a menter gymdeithasol gofrestredig nid-er-elw, mae gan y sefydliad drosiant blynyddol o £1.6 miliwn ac mae'n cyflogi tîm staff 24 aelod.

www.mwldan.co.uk

@TheatrMwldan

 

Triongl
Mae Triongl yn gwmni cynhyrchu teledu a ffilm a sefydlwyd yn 2017 gan Nora Ostler ac Alec Spiteri gyda Gethin Scourfield yn ymuno yn 2018. Mae'r tri yn gynhyrchwyr profiadol gyda hanes o gynhyrchu cynnwys o ansawdd uchel sydd wedi ennill gwobrau. Byddant yn dogfennu ‘Other Voices / Lleisiau Eraill’ ar gyfer Gŵyl 2021 ar y BBC a fersiwn arbennig awr o hyd i’w ddarlledu nes ymlaen  ar S4C.

www.triongl.cymru

@triongl_tv

 

Cefnogaeth

Mae Lleisiau Eraill Aberteifi yn bosibl gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru, S4C, yr Adran Twristiaeth, Chwaraeon, Diwylliant, y Celfyddydau, y Gaeltacht, a'r Cyfryngau ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.