2019 yw Blwyddyn Ieithoedd Brodorol UNESCO. Fel rhan o ddathliad Cymru o'r flwyddyn hon ac o'i hiaith a diwylliant ei hun, mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi'u comisiynu gan Lywodraeth Cymru i ddarparu rhaglen o ymatebion diwylliannol. Rydym ar hyn o bryd yn casglu ynghyd cerddorion o amgylch y byd, sydd yn frwdfrydig dros eu hiaith frodorol ac yn ymrwymedig i berfformio ynddi, er mwyn rhannu eu profiadau ac archwilio'r creadigrwydd sy'n codi o'r ffynhonnell honno.

Un o nodau'r flwyddyn UNESCO hon yw Creu Heddwch a Chymodiad, ac mae gan gerddoriaeth rôl bwysig o ran cefnogi cenhedloedd a diwylliannau o amgylch y byd i gymryd perchnogaeth dros eu stori eu hun, gan feithrin dealltwriaeth a phartneriaethau creadigol i ddod o hyd i ffordd fach ymlaen sy'n cydnabod y gorffennol, sy'n dysgu o'r profiad ac sy’n edrych tuag at y dyfodol.

Mae'r Gymraeg yn iaith frodorol ac mae siaradwyr Cymraeg wedi cael eu gwladychu ac wedi bod yn rhan o luoedd sydd wedi gwladychu pobl eraill. Mae'r flwyddyn hon yn darparu cyfle i'n cenedl i ailystyried ei stori.

Rydym yn galw bellach ar gerddorion a chantorion dawnus o Gymru sy'n dod i'r amlwg ac sy'n angerddol dros y Gymraeg a'i defnyddio i berfformio i ymgeisio er mwyn bod yn rhan o'r prosiect hwn i ddatblygu gyrfa ryngwladol.

 

MANYLION Y PROSIECT

Nod Mamiaith yw datblygu cydweithrediad cerddorol rhyngwladol rhwng cerddorion o Gymru a'r rheini o genhedloedd partner allweddol eraill yn cynnwys Canada, Iwerddon, a’r Alban. Bydd y perthnasau hyn yn seiliedig ar straeon a phrofiadau cymharol o siarad a pherfformio mewn iaith frodorol. Prif ddibenion y cydweithrediad hwn fydd:

 • archwilio materion ynghylch ieithoedd brodorol a'r diwylliannau sy’n cael eu mynegi ganddynt yn gerddorol ac yn greadigol
 • dysgu oddi wrth ein gilydd, i gefnogi cerddoriaeth, sgiliau, a thwf a datblygiad creadigol
 • creu gwaith cydweithredol newydd
 • datblygu cysylltiadau rhyngwladol a cherddorol

Bydd grŵp y prosiect yn perfformio'r gwaith (gweithiau) newydd sy'n datblygu yng Nghymru ar ddiwedd y preswyliad. Disgwylir y bydd recordiad o waith grŵp y prosiect yn cael ei wneud yn ogystal, i weithredu fel deunydd hyrwyddo er mwyn cynhyrchu, dangos a hybu perfformiadau o'r gwaith o fewn y 18 mis canlynol.

 

Manylion y cydweithrediad:

 • Bydd cyfanswm o saith cerddor yn cael eu casglu ynghyd, gyda dau ohonynt yn dod o Gymru. Bydd y rhain yn cael eu mentora yn ystod encil ysgrifennu caneuon a cherddoriaeth saith diwrnod o hyd yng Nghymru.
 • Bydd cerddorion a'r tîm prosiect yn aros mewn llety a rennir yng Nghymru lle darperir pob pryd o fwyd a cheir rhai gofodau penodol er mwyn ymarfer.
 • Telir am yr holl gostau, gan gynnwys teithio.
 • Bydd pob cerddor sy'n cael ei ddewis yn cael ei dalu £500, sy'n cwmpasu ffi perfformiad a chynhaliaeth.
 • Erbyn diwedd yr encil saith diwrnod hwn, bydd y gwaith cydweithredol yn cael ei recordio at ddibenion hyrwyddo parhaus. 
 • Yn union ar ôl yr encil, bydd y cerddorion yn perfformio'r gwaith neu weithiau sydd wedi'u creu mewn perfformiad cyhoeddus yng Nghymru. Manylion i'w cwblhau.

Disgwylir y bydd y grŵp hwn a'i waith yn teithio i berfformio dramor gyda'i gilydd o fewn y 18 mis canlynol.

Er mwyn bod yn gymwys i wneud cais am y cyfle hwn i ddatblygu gyrfa ryngwladol, byddwch:

 • Ar gael i gymryd rhan yn y prosiect o 21 Tachwedd hyd at 30 Tachwedd 2019 heb unrhyw ymrwymiadau eraill yn ystod y cyfnod hwnnw
 • Yn ganwr neu gerddor dawnus proffesiynol sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru a/neu sy'n cynhyrchu cerddoriaeth ac yn perfformio drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn byw o fewn y DU
 • Yn gallu dangos ymrwymiad i ddatblygu eich gwaith perfformio yn y Gymraeg a/neu i hyrwyddo diwylliant cerddorol Cymru
 • Yn ganwr neu gerddor sy'n dod i'r amlwg ac sy'n ymrwymedig i ddatblygu eich gwaith yn rhyngwladol
 • Yn meddu ar o leiaf un albwm sydd ar waith yn fasnachol / wedi perfformio ar o leiaf un albwm sy'n cael ei werthu'n fasnachol
 • Yn gallu dangos hanes o berfformiadau proffesiynol o fewn y DU
 • Mewn sefyllfa i dreulio cyfnodau byr o amser yn perfformio dramor o fewn y 18 mis canlynol

Ein bwriad yw blaenoriaethu'r rheini sy’n gallu chwarae offerynnau a chanu a/neu sydd â sgiliau ysgrifennu caneuon neu gyfansoddi amlwg.

 

SUT I WNEUD CAIS

Ymgeisiwch drwy lenwi’r ffurflen hon, gan gyfeirio at y canllawiau isod:

Rhowch y wybodaeth ganlynol yn y meysydd yn y tab ‘Am Eich Prosiect’:

Pa gynllun: Grant strategol Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Teitl y Prosiect: Mamiaith

Dyddiadau’r Prosiect: 21/11/2019-30/11/2019

Cyfanswm cost y prosiect: £500

Swm y gwnaed cais ar ei gyfer: £500

 

O dan yr adran ‘Atodiadau’, atodwch ddogfen(nau) sy’n cynnwys:

 • Bywgraffiad sy'n amlinellu eich cefndir cerddorol, eich profiad, perfformiadau allweddol, ymarfer cerddorol a phrosiectau cerddorol cyfredol. (Uchafswm o 500 o eiriau)
 • Manylion ynghylch eich catalog o recordiau ac allbwn cerddoriaeth sydd wedi'i recordio. (Uchafswm o 500 o eiriau)
 • Tri recordiad proffesiynol diweddar o'ch gwaith (o fewn y tair blynedd diwethaf) sy'n arddangos eich gwaith a'ch gallu cerddorol.
 • Dolenni i'ch gwefan broffesiynol a safleoedd cyfryngau cymdeithasol allweddol.
 • Datganiad eich bod:

- ar gael i gymryd rhan yn y prosiect rhwng 21 Tachwedd a 30 Tachwedd 2019 ac nac oes gennych unrhyw ymrwymiadau sydd heb eu cyflawni yn ystod y cyfnod hwnnw

- yn gallu ac yn barod teithio'n rhyngwladol am gyfnodau byr o fewn y 18 mis yn dilyn cyfnod y prosiect cychwynnol.

 • Manylion dau ganolwr. Rhaid i’r rhain fod yn bobl sydd wedi'ch cyflogi fel cerddor/canwr (i berfformio neu recordio) o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf.

 

DYDDIAD CAU: 5pm DYDD IAU 12 MEDI 2019

Cyfeiriwch unrhyw ymholiadau am y cyfle hwn at info@wai.org.uk.

Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am benderfyniad erbyn 24 Medi.