Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru (CRhC), sef Asiantaeth Ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru, yn recriwtio i’r rôl Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol. Nod y rôl ryngwladol bwrpasol yma yw meithrin dealltwriaeth gadarnhaol am gelfyddydau a diwylliant Cymru i gynulleidfaoedd rhyngwladol a chenedlaethol gyda, ac ar ran, Llywodraeth Cymru, a gweithio gyda thîm Cyfathrebu Cyngor y Celfyddydau i gyflawni’r cynllun ymgysylltu â chynulleidfaoedd rhyngwladol.

Bydd y Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol yn manteisio ar bob agwedd o dechnolegau traddodiadol a newydd (gan gynnwys Twitter, Facebook, Instagram, WeChat, Weebo ac ati) a ddefnyddir mewn amrywiaeth o ardaloedd daearyddol er mwyn sicrhau ein bod ni’n cyfathrebu ag amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd yn ein gwledydd blaenoriaeth yn ogystal â’r DU. Fel corff cyhoeddus mae’r Cyngor Celfyddydau’n ymdrechu i reoli ei fusnes i’r safonau uchaf o ran effeithiolrwydd ac atebolrwydd; bydd y Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol yn ein helpu ni i gyflawni’r nod.

Bydd gan yr ymgeisydd/wyr llwyddiannus gradd berthnasol a/neu brofiad proffesiynol blaenorol a enillwyd trwy gyflogaeth mewn swydd berthnasol ym maes y cyfryngau, gwybodaeth gadarn am y cyfryngau digidol yng Nghymru, Prydain ac yn rhyngwladol, a phrofiad o gyfathrebu ar lefel rhyngwladol.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Fodd bynnag, mae CRhC yn mabwysiadu dull hyblyg o recriwtio i’r rôl hon a bydd yn ystyried ceisiadau gan ddysgwyr Gymraeg sy’n dymuno cyflawni’r rôl hon ar sail rhannu swydd gyda rhywun sy’n rhugl yn y Gymraeg. Felly, byddwn hefyd yn derbyn ceisiadau gan y rhai sy’n rhugl yn y Gymraeg sy’n dymuno gweithio’n rhan amser fel rhan o rannu swydd. Gwnewch eich dewis yn glir wrth gyflwyno’ch cais, os gwelwch yn dda.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.

Dyddiad cau:                         09:00am dydd Mawrth 13 Ebrill 2021

Cyfweliadau (dros fideo):    Dydd Gwener 23 Ebrill 2021

Noder, ni fydd CV yn cael eu derbyn.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o’r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg. Ond, mae unigolion yn amrywiol yn ethnig ac yn ddiwylliannol, anabl, a thrawsryweddol wedi’u tangynrychioli yng ngweithlu’r Cyngor Celfyddydau ac o’r herwydd byddem yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o’r grwpiau hyn sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Bydd mentora neu hyfforddiant yn cael ei ddarparu i berson penodedig yn ystod y cyfnod sefydlu, os bydd angen.

Llawn amser, 37 awr yr wythnos – croesewir ceisiadau rhannu swydd

Cyfnod penodol, 12 mis

Gradd C: Cyflog cychwynnol o £29,335 (cyfwerth ag amser llawn)

Lleoliad: Hyblyg – gellir gweithio o unrhyw un o swyddfeydd Cyngor Celfyddydau Cymru (Bae Caerdydd, Caerfyrddin, Bae Colwyn)